هزینه¬های روش¬کار میگرن


ارزیابی و مشاورۀ اولیه دربارۀ پرسشنامۀ میگرن بدون هزینه است. هزینه¬های بعدی شامل هزینۀ اولیۀ آزمایش سم بوتولینوم، همراه با مبالغ مجزا برای خود روش¬کار میگرن است که شامل هزینه¬های مشاورۀ قبل و بعد از روش¬کار است. هزینه¬های آزمایش سم بوتولینوم هزینۀ روش¬کار میگرن شامل تمام مشاوره¬ها و معاینات مقدماتی و تکمیلی