اطلاعات ناشر

Medsteps AG
Dorfplatz 6
6330 Cham
Switzerland

Chairman: Rolf Scherrer

Trade register:
Handelsregister des Kantons Zug
CH-170-3.036.487-0

Value Added Tax Identification Number:
CHE-282.606.173 MWST

Contact:
Telephone: 0041 55246 6263
Telefax: 0041 55246 6264
E-Mail: impressum@medsteps.ch

تدوین و برنامه¬ریزی

infomax®Gesellschaft für Multimedia-Kommunikation mbH

حق¬نشر

مطالب این صفحات مشمول قانون حق نشر آلمان-اند. بدین ترتیب، به نوشته¬های اشخاص ثالث اشاره شده است. بازنشر، پردازش و هرشکل دیگر استفاده از این مطالب خارج از قانون حق نشر باید با اجازۀ مکتوب دکتر مولبرگر یا نویسندۀ مدنظر باشد. دانلودها و کپی¬های این سایت تنها برای مصارف شخصی و غیرتجاری مجاز است.

مسئولیت مطالب

ما تمام تلاش¬مان را برای به روز نگه داشتن اطلاعات وب¬سایت¬مان می¬کنیم، اما هیچ مسئولیتی در قبال مطالب ارائه¬شده نداریم. به استناد بند 1 بخش 7 قانون تله¬مدیای آلمان، قانون مسئولیت¬مان (در مقام ارائه-دهندۀ خدمات) دربارۀ مطالب¬مان در این صفحات وب را محدود می¬داند. بنا به بخش 8 تا 10 این قانون، مسئول پایش اطلاعات شخص ثالثی که در وب¬سایت ارائه کرده¬ یا ذخیره کرده¬ایم نیستیم. با این حال، باید به محض اینکه می¬فهمیم مطلبی این قانون را نقض می-کند از وب¬سایت حذف کنیم. مسئولیت¬مان در این موردها وقتی شروع می¬شود که از نقض مربوط آگاه شویم.

در قبال لینک¬ها

وب¬سایت¬مان حاوی لینکی به وب¬سایت¬های شخص ثالث است. ما هیچ نفوذی بر اطلاعات موجود در این وب¬سایت¬ما نداریم و هیچ تضمینی برای تصحیح¬شان نمی¬پذیریم. مسئولیت محتوای این سایت¬ها بر عهدۀ مالکین و ارائه¬دهندگان مرتبط است. وقتی به وب¬سایت شخص ثالثی لینک می¬دهیم، مسئولیتی در قبال نقض احتمالی قانون نداریم. در هنگام اطلاع از نقض قانون، باید این لینک را حذف

حفاظت از داده¬ها

لطفاً آگاه باشید که در انتقال داده¬هایی مانند ایمیل¬ها از طریق اینترنت ریسک¬های امنیتی ذاتی وجود دارد، چون غیرممکن است که کاملاً مانع دسترسی غیرمجاز اشخاص ثالث شویم. با وجود این، باید از این داده¬ها ذیل این محدودیت حفاظت کنیم. به خصوص، اطلاعات شخصی تنها وقتی می¬تواند از طریق اینترنت ارسال شود که حقوق اشخاص ثالث را نقض نکند، مگر اینکه شخص مربوطه رضایت خود را با وجود چنین ریسک¬های امنیتی اعلام کند. بر این اساس، در مقام ارائه¬دهندۀ وب¬سایت، نباید مسئول خسارت¬های احتمالی در نتیجۀ ریسک¬های امنیتی یا دیگر غفلت¬های مرتبط از جانب¬مان دانسته شویم. ما مخالف هرگونه استفاده از اطلاعات تماس توسط شخص ثالث برای ارسال تبلیغات ناخواسته هستیم. در مقام ارائه¬دهندۀ وب¬سایت، حق اقدام قانونی علیه ایمیل¬های ناخواسته یا اسپم¬ها یا دیگر مطالب تبلیغاتی مرتبط را برای خود محفوظ نگه می¬داریم.