فرآیند گزینش

روش¬کار میگرن تنها رویکردی است که با علائم شروع نمی¬شود، بلکه به علت اصلی میگرن می-پردازد. این روش¬کار به بسیاری از افراد مبتلا شانس واقعی رهایی از میگرن¬شان به صورت کامل یا حداقل کاهش چشمگیر شدت و تعداد دفعات حملات می¬دهد.

درمانی فراگیر برای تمام افراد وجود ندارد: حتی روش¬کار میگرن برای تمام بیماران مناسب نیست. برای موفقیت این روش-کار فرآیند شناسایی چندمرحله¬ای است، که شامل رشته¬ای از آزمایش¬های تشخیصی ست که توسط پزشکی مجرب انجام می¬شود. در ادامه، رئوس اصلی پنج گام روش¬کار میگرن مطرح می-شود.

گام 1: پرسشنامۀ میگرن

بیماری میگرن است یا نه؟ این پرسش نخستی است که مرکز جراحی میگرن پیش از برداشتن گام¬های بعدی به آن می¬پردازد. از بیمارانی که عاقه¬مند به روش¬کار میگرن¬اند خواسته می-شود که پرسشنامۀ جامعی را تکمیل کنند، که حاوی پرسش¬هایی دربارۀ سابقۀ خانوادگی¬شان، علائم میگرن، خصوصیات بالینی، عوامل تحریک-کنندۀ احتمالی و تعداد دفعات حمله، و بررسی تمام درمان¬های دارویی و مکمل تا به امروز است. این پرسشنامه را می¬توان از مرکز جراحی میگرن درخواست، یا از وب¬سایت آن دانلود کرد.

این پرسشنامه را می¬توان از مرکز جراحی میگرن درخواست، یا از وب¬سایت آن دانلود کرد.

گام 2: مصاحبه با بیمار و تشخیص

بعد از تکمیل پرسشنامه، جراحی مجرب با بیمار مصاحبه می¬کند تا ببیند مبتلا به میگرن است یا خیر، و در صورت وجود، به چه نوع میگرنی مبتلا است. بعد از آن، دکتر و بیمار تصویر جامعی از خصوصیات میگرن بیمار و نقاط تحریک¬کننده بدست می¬آورند. در صورتی که معلوم شود میگرن به علت تعامل بین عضلۀ چین¬دهنده و عصب سه¬قلو یا در نقاط تحریک¬کنندۀ مرتبط دیگر رخ می¬دهد تصمیم برای درمان گرفته می¬شود.

گام 3: آزمایش سم بوتولینوم

آزمایش سم بوتولینوم به شکل کارآمد اثر بلندمدت روش¬کار جراحی را شبیه¬سازی می¬کند و بنابراین مشخص می¬کند که آیا عمل میگرن برای بیمار مناسب است یا خیر. دکتر سم بوتولینوم نوع A را در یک یا چند نقطۀ تحریک¬کننده تزریق می¬کند. در این زمان، عضله آرام می¬گیرد و بنابراین دیگر عصب سه-قلو را تحریک نمی¬کند، بدین ترتیب مانع رشته¬ای از رویدادها می¬شود که می¬تواند منجر به حملات میگرن شود.

گام 4: دفتر یادداشت

به منظور پایش موفقیت آزمایش سم بوتولینوم، از بیمار خواسته می¬شود که علائم میگرن را در طی دورۀ هشت هفته¬ای در دفترچه بنویسد. در صورتی که در طی این دوره حملات میگرن به تعداد دفعات بسیار کمتر و با شدت بسیار کمتر رخ دهد، احتمال موفقیت روش¬کار میگرن بسیار افزایش می¬یابد.

گام 5: جراحی

در قیاس با اثر بلندمدت سم بوتولینوم نوع A، روش¬کار میگرن بیمار را از علائم میگرن به شکل بلندمدت رها می¬سازد. جراحی میگرن حدود یک ساعت طول می¬کشد و تحت بیهوشی کامل و به صورت سرپایی انجام می¬شود.


برای اطلاعات بیشتر دربارۀ آزمایش سم بوتولینوم اینجا را کلیک کنید و برای برخی از پرسش¬های متداول دربارۀ آزمایش سم بوتولینوم اینجا را کلیک کنید.