مقالات منتشرشده

در اینجا، گزیده¬ای از مقالات منتشر شده دربارۀ استفاده از سم بوتولینوم نوع A و رویکرد جراحی به درمان میگرن وجود دارد. نسخۀ کامل عناوین آبی¬رنگ را می¬توانید دانلود کنید.

1. مطالب منتشرشدۀ

مطالب منتشرشده، مطالب برای کتاب، چکیده-های منتشرشده، سخنرانی¬های کنگره

2. مقالات بین¬المللی

مقالات دربارۀ جراحی میگرن از طریق عمل